VISIE

WERKING

VACATURES

STEUNEN


De werking van De Springplank is gebaseerd op 2 basismodellen: 
- de basispijlers van Welzijnsschakels (WZS)
- de criteria van een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen (VWAHWN).


Onze werking met en voor mensen in armoede vertrekt vanuit deze visie. 
Hierbij is het leidmotief een uitspraak van M. Gandhi : “Wat je VOOR mij doet, ZONDER mij, doe je TEGEN mij.”
WELZIJNSSCHAKELS (WZS): 4 PIJLERS


1. Maatschappelijke betrokkenheid vormt het uitgangspunt. 

Dit vertaalt zich in concrete acties die inspelen op lokale noden. 
Zo kunnen we vanuit De Springplank:

 • mensen ondersteunen in hun relaties met instellingen, diensten, organisaties

 • collectieve noden bij deze diensten signaleren en vanuit de ervaring van mensen in armoede de dialoog aangaan met diverse actoren die impact kunnen hebben op structurele armoedebestrijding

 • zelf aanvullende diensten opzetten
  (voedselbedeling, tweedehandswinkel, kinderopvang, vervoerdienst, ....)

 • meewerken aan een lokaal welzijnsbeleid via aanwezigheid in structurele overlegorganen

 • actief deelnemen aan armoedecampagnes of zelf dergelijke momenten organiseren (bv zoals op 17 oktober 2014)

2. Groep vormen is een tweede belangrijke pijler in de werking.

 • mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar via huisbezoeken, in de ontmoetingsruimte, bij activiteiten

 • via laagdrempelige activiteiten (koken, creatieve ontspanning, ...) leren mensen elkaar kennen en waarderen

 • herkenning en solidariteit groeien en vormen een solide basis om ook gespreksgroepen op te zetten omtrent de ervaring op diverse levensterreinen van leven in armoede (huisvesting, onderwijs, schuldhulpverlening, tewerkstelling, ...)

3. Culturele participatie is een derde belangrijke invalshoek.

 • vanuit De Springplank organiseren we uitstappen veelal met een culturele inslag (museum- of stadsbezoeken, toneel, musical, film, ...)

 • dit kan vrijwilligers en doelgroep inspireren om zelf aan de slag te gaan en de ervaringen van armoede te vertalen in een geëngageerde toneelvoorstelling

4. Vorming is een laatste belangrijke pijler.

 • De Springplank organiseert vorming voor vrijwilligers waarin we de klemtoon leggen op het leren kennen van de leefwereld van mensen in armoede. We benadrukken particpatieve en structurele vormen van armoedebestrijding

 • samen met mensen in armoede organiseren wij ook vorming rond hun ervaringswereld voor lokale organisaties.

VERENIGING WAAR ARMEN HET WOORD NEMEN (VWAHWN): 6 CRITERIA

1. Armen verenigen zich (cfr pijler 2,3)

 • een groepsgebeuren

 • in functie van een ander doel

 • meer dan enkel samenkomen of ontmoeten

 • lokaal of plaats met geen te hoge drempel

2. Armen nemen het woord (cfr pijler 2)

 • actieve aanwezigheid (niet eenvoudig: vaak gewoon dat anderen voor hen beslissen !)

 • plaats en gelegenheid krijgen om te oefenen en spreekvaardigheden te ontwikkelen (in en later buiten de vereniging)

3. Maatschappelijke emancipatie van armen (cfr pijler 1)

 • individueel en collectief aspect

 • individueel beluisterd, geholpen, ondersteund worden

 • vorming; bepaalde diensten aanbieden

 • mensen kunnen loslaten

 • vanuit hun zelfstandigheid kunnen kiezen om bij de vereniging te blijven

 • als groep opkomen voor een volwaardige plaats in de samenleving

4. Maatschappelijke structuren veranderen (cfr pijler 1,2)

 • hoofdbedoeling: mensen een beter leven laten leiden zonder armoede

 • dezelfde rechten hebben maar er ook aanspraak op kunnen maken

 • vereist onderhandeling met beleidsverantwoordelijken

 • in de vorm van thema’s, werkgroepen, samenwerken met andere verenigingen, ...

5. Dialoog met de samenleving en het beleid (cfr pijler 1,4)

 • dialoog aangaan met partners in de samenleving om verandering te kunnen bewerken

 • doel: bij de beleidsverantwoordelijken komen die veranderingen kunnen in praktijk omzetten

 • voorwaarde: aan sensibilisering en vorming doen naar de samenleving toe

6. Armen blijven zoeken (cfr pijler 2,4)

 • steeds meer mensen in armoede moeten zich kunnen verenigen

 • mensen moeten geinformeerd zijn over het bestaan van de vereniging

 • geen discriminatie

 • drempel zo laag mogelijk

Adres

 

Openingsuren: zie home

Welzijnsschakel De Springplank

Kleine Heimelinkstraat 17
9100 Sint- Niklaas
tel. 03 777 05 34